www.scb.se  

Statliga förvaltningsmyndigheter

  Till startsidan »
                 
Klicka på den myndighet du vill se detaljinformation om
Välj radNamnOrganisa-
tionsnr
SFSWebbAdress
Välj ALKOHOLSORTIMENTSNÄMNDEN
202100-5943 2007:1216 www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/alkoholsortimentsnamnden
Välj ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
202100-3625 2015:739 www.arn.se
Välj ANSVARSNÄMNDEN FÖR DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
202100-6834 2009:302 www.vetansvar.se/introsida/startsida.4.778a5d1001f29869a7fff2121.html
Välj ARBETSFÖRMEDLINGEN
202100-2114 2014:396 www.arbetsformedlingen.se
Välj ARBETSGIVARVERKET
202100-3476 2007:829 www.arbetsgivarverket.se
Välj ARBETSMILJÖVERKET (AV)
202100-2148 2007:913 www.av.se
Välj ARVFONDSDELEGATIONEN
202100-5950 2004:484 www.arvsfonden.se
Välj BARNOMBUDSMANNEN
202100-3690 2007:1021 www.barnombudsmannen.se
Välj BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA
202100-4011 1993:100 www.bth.se
Välj BOKFÖRINGSNÄMNDEN
202100-3278 2007:783 www.bfn.se
Välj BOLAGSVERKET
202100-5489 2007:1110 www.bolagsverket.se
Välj BOVERKET
202100-3989 2012:546 www.boverket.se
Välj BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
202100-0068 2016:1201 www.bra.se
Välj BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
202100-3435 2007:1171 www.brottsoffermyndigheten.se
Välj CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN
202100-5463 2007:1068 www.epn.se
Välj CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
202100-1819 2007:1071 www.csn.se
Välj DATAINSPEKTIONEN
202100-0050 2007:975 www.datainspektionen.se
Välj DELEGATIONEN FÖR FOLKRÄTTSLIG GRANSKNING AV VAPENPROJEKT
202100-6842 2007:936
Välj DELEGATIONEN MOT SEGREGATION
202100-6701 2017:1085
Välj DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
202100-6073 2008:1401 www.do.se
Välj DOMARNÄMNDEN
202100-6081 2010:1793 www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden
Välj E-HÄLSOMYNDIGHETEN
202100-6552 2013:1031 www.ehalsomyndigheten.se
Välj EKOBROTTSMYNDIGHETEN
202100-4979 2015:744 www.ekobrottsmyndigheten.se
Välj EKONOMISTYRNINGSVERKET
202100-5026 2016:1023 www.esv.se
Välj E-LEGITIMATIONSNÄMNDEN
202100-6438 2010:1497 www.elegnamnden.se
Välj ELSÄKERHETSVERKET
202100-4466 2007:1121 www.elsakerhetsverket.se
Välj ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
202100-5695 2016:742 www.energimarknadsinspektionen.se
Välj EXPORTKREDITNÄMNDEN
202100-2098 2007:1217 www.ekn.se
Välj FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN
202100-4870 2009:606 www.fmi.se
Välj FIDEIKOMMISSNÄMNDEN
202100-0043 2007:1074 www.kammarkollegiet.se/namndmyndigheter/fideikommissnamnden
Välj FINANSINSPEKTIONEN
202100-4235 2009:93 www.fi.se
Välj FINANSPOLITISKA RÅDET
202100-5687 2011:446 www.finanspolitiskaradet.se
Välj FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN
202100-5380 2013:727 www.fba.se
Välj FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
202100-6545 2013:1020 www.folkhalsomyndigheten.se
Välj FORSKARSKATTENÄMNDEN
202100-5893 2007:786 www.forskarskattenamnden.se
Välj FORSKNINGSRÅDET F MILJÖ ARELLA NÄRINGAR OCH SAMH
202100-5232 2009:1024 www.formas.se
Välj FORSKNINGSRÅDET FÖR HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD
202100-5240 2007:1431 www.forte.se
Välj FORTIFIKATIONSVERKET
202100-4607 2007:758 www.fortv.se
Välj FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA
202100-5356 2007:1197 www.levandehistoria.se
Välj FÖRSVARETS MATERIELVERK
202100-0340 2007:854 www.fmv.se
Välj FÖRSVARETS RADIOANSTALT
202100-0365 2007:937 www.fra.se
Välj FÖRSVARSHÖGSKOLAN
202100-4730 2007:1164 www.fhs.se
Välj FÖRSVARSMAKTEN
202100-4615 2007:1266 www.forsvarsmakten.se
Välj FÖRSÄKRINGSKASSAN
202100-5521 2009:1174 www.forsakringskassan.se
Välj GENTEKNIKNÄMNDEN
202100-4813 2007:1075 www.genteknik.se
Välj GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR FÖRSVARSUPPFINNINGAR
202100-6859 2007:855
Välj GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)
202100-4334 1993:100 www.gih.se
Välj GÖTEBORGS UNIVERSITET
202100-3153 1993:100 www.gu.se
Välj HARPSUNDSNÄMNDEN
202100-4250 2007:1227 www.harpsund.se
Välj HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN
202100-6420 2011:619 www.havochvatten.se
Välj HÄLSO- & SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND
202100-3765 2011:582 www.hsan.se
Välj HÖGSKOLAN DALARNA
202100-2908 1993:100 www.du.se
Välj HÖGSKOLAN I BORÅS
202100-3138 1993:100 www.hb.se
Välj HÖGSKOLAN I GÄVLE
202100-2890 1993:100 www.hig.se
Välj HÖGSKOLAN I HALMSTAD
202100-3203 1993:100 www.hh.se
Välj HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD
202100-3195 1993:100 www.hkr.se
Välj HÖGSKOLAN I SKÖVDE
202100-3146 1993:100 www.his.se
Välj HÖGSKOLAN VÄST
202100-4052 1993:100 www.hv.se
Välj HÖGSKOLANS AVSKILJANDENÄMND
202100-6867 2007:989 www.han.se
Välj ILO-KOMMITTÉN
202100-5877 1977:987 http://svenskailo-kommitten.se
Välj INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING
202100-5414 2007:906 www.iaf.se
Välj INSPEKTIONEN FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN
202100-6248 2009:602 www.inspsf.se
Välj INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER
202100-4912 2010:1101 www.isp.se
Välj INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG
202100-6537 2013:196 www.ivo.se
Välj INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLITISK UTVÄRDERING
202100-4946 2007:911 www.ifau.se
Välj INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK
202100-3567 2007:1163 www.irf.se
Välj INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN
202100-1082 2007:1181 www.sprakochfolkminnen.se
Välj JUSTITIEKANSLERN
202100-0035 1975:1345 www.jk.se
Välj JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN
202100-6693 2017:937
Välj KAMMARKOLLEGIET
202100-0829 2007:824 www.kammarkollegiet.se
Välj KARLSTADS UNIVERSITET
202100-3120 1993:100 www.kau.se
Välj KAROLINSKA INSTITUTET
202100-2973 1993:100 www.ki.se
Välj KEMIKALIEINSPEKTIONEN
202100-3880 2009:947 www.kemi.se
Välj KLIMATPOLITISKA RÅDET
202100-6719 2017:1268 www.formas.se/Om-Formas/Klimatpolitiska-radet
Välj KOMMERSKOLLEGIUM
202100-2007 2012:990 www.kommers.se
Välj KONJUNKTURINSTITUTET
202100-0845 2007:759 www.konj.se
Välj KONKURRENSVERKET
202100-4342 2007:1117 www.konkurrensverket.se
Välj KONSTFACK
202100-1199 1993:100 www.konstfack.se
Välj KONSTNÄRSNÄMNDEN
202100-3252 2007:1199 www.konstnarsnamnden.se
Välj KONSUMENTVERKET
202100-2064 2009:607 www.konsumentverket.se
Välj KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN
202100-5810 2007:842 http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/krigsforsakringsnamnden/
Välj KRIMINALVÅRDEN
202100-0225 2007:1172 www.kriminalvarden.se
Välj KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
202100-5646 2016:1333 www.kronofogden.se
Välj KUNGLIGA BIBLIOTEKET
202100-1710 2008:1421 www.kb.se
Välj KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN
202100-2957 1993:100 www.kkh.se
Välj KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN
202100-1215 1993:100 www.kmh.se
Välj KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
202100-3054 1993:100 www.kth.se
Välj KUSTBEVAKNINGEN
202100-3997 2007:853 www.kustbevakningen.se
Välj KÄRNAVFALLSFONDEN
202100-4904 2007:1055 www.karnavfallsfonden.se
Välj LAGRÅDET
202100-5315 2003:333 www.lagradet.se
Välj LANTMÄTERIET
202100-4888 2009:946 www.lantmateriet.se
Välj LINKÖPINGS UNIVERSITET
202100-3096 1993:100 www.liu.se
Välj LINNÉUNIVERSITETET
202100-6271 1993:100 www.linneuniversitetet.se
Välj LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET
202100-3732 2007:1195 www.lsh.se
Välj LIVSMEDELSVERKET
202100-1850 2009:1426 www.livsmedelsverket.se
Välj LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID BARSEBÄCK
202100-6727 2007:1054 www.kavlinge.se/kommunochpolitik/sakerhetochkris/lokalasakerhetsnamndenkso.4.18214b0d140c4bc7c212480.html
Välj LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID FORSMARK
202100-6735 2007:1054 www.osthammar.se/sv/organisation/namnd/lokala-sakerhetsnamnden/
Välj LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID OSKARSHAMN
202100-6743 2007:1054 www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/karnenergi-och-karnavfall/lokala-sakerhetsnamnden-vid-oskarshamns-karnkraftverk-och-karnenergiberedskap/
Välj LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS
202100-6750 2007:1054 www.varberg.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/lokalasakerhetsnamnden.4.12d3b98d13f7ba71e5a1edb.html
Välj LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID STUDSVIK
202100-6768 2007:1054 www.nykoping.se/Kommun--politik/Politik/Namnder/Lokala-Sakerhetsnamnden
Välj LOTTERIINSPEKTIONEN
202100-3310 2007:756 www.lotteriinspektionen.se
Välj LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
202100-2841 1993:100 www.ltu.se
Välj LUNDS UNIVERSITET
202100-3211 1993:100 www.lu.se
Välj LÄKEMEDELSVERKET
202100-4078 2007:1205 www.lakemedelsverket.se
Välj LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN
202100-2320 2007:825 www.lansstyrelsen.se/blekinge
Välj LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN
202100-2429 2007:825 www.lansstyrelsen.se/dalarna
Välj LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN
202100-2312 2007:825 www.lansstyrelsen.se/gotland
Välj LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN
202100-2437 2007:825 www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Välj LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN
202100-2353 2007:825 www.lansstyrelsen.se/halland
Välj LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN
202100-2452 2007:825 www.lansstyrelsen.se/jamtland
Välj LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
202100-2288 2007:825 www.lansstyrelsen.se/jonkoping
Välj LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN
202100-2304 2007:825 www.lansstyrelsen.se/kalmar
Välj LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN
202100-2296 2007:825 www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Välj LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN
202100-2478 2007:825 www.lansstyrelsen.se/norrbotten
Välj LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN
202100-2346 2007:825 www.lansstyrelsen.se/skane
Välj LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN
202100-2247 2007:825 www.lansstyrelsen.se/stockholm
Välj LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN
202100-2262 2007:825 www.lansstyrelsen.se/sodermanland
Välj LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN
202100-2254 2007:825 www.lansstyrelsen.se/uppsala
Välj LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN
202100-2395 2007:825 www.lansstyrelsen.se/varmland
Välj LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN
202100-2460 2007:825 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
Välj LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN
202100-2445 2007:825 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Välj LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN
202100-2411 2007:825 www.lansstyrelsen.se/vastmanland
Välj LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
202100-2361 2007:825 www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Välj LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN
202100-2403 2007:825 www.lansstyrelsen.se/orebro
Välj LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
202100-2270 2007:825 www.lansstyrelsen.se/ostergotland
Välj MALMÖ UNIVERSITET
202100-4920 1993:100 www.mah.se
Välj MEDLINGSINSTITUTET
202100-5174 2007:912 www.mi.se
Välj MIGRATIONSVERKET
202100-2163 2007:996 www.migrationsverket.se
Välj MITTUNIVERSITETET
202100-4524 1993:100 www.miun.se
Välj MODERNA MUSEET
202100-5091 2007:1177 www.modernamuseet.se
Välj MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET
202100-5588 2014:134 www.mfd.se
Välj MYNDIGHETEN FÖR FAMILJERÄTT OCH FÖRÄLDRASKAPSSTÖD
202100-4169 2007:1020 www.mfof.se
Välj MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS
202100-6404 2011:124 www.kulturanalys.se
Välj MYNDIGHETEN FÖR PRESS, RADIO OCH TV
202100-6347 2010:1062 www.radioochtv.se
Välj MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
202100-5984 2008:1002 www.msb.se
Välj MYNDIGHETEN FÖR STÖD TILL TROSSAMFUND
202100-5141 2017:104 www.sst.a.se
Välj MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
202100-3591 2010:769 www.mtm.se
Välj MYNDIGHETEN FÖR TILLVÄXTPOLITISKA UTVÄRDERINGAR OCH ANALYSER
202100-6164 2016:1048 www.tillvaxtanalys.se
Välj MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
202100-1173 2015:49 www.mucf.se
Välj MYNDIGHETEN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSANALYS
202100-6412 2010:1385 www.vardanalys.se
Välj MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
202100-6230 2011:1162 www.myh.se
Välj MÄLARDALENS HÖGSKOLA
202100-2916 1993:100 www.mdh.se
Välj NATIONALMUSEUM
202100-1108 2007:1175 www.nationalmuseum.se
Välj NATURHISTORISKA RIKSMUSEET
202100-1124 2007:1176 www.nrm.se
Välj NATURVÅRDSVERKET
202100-1975 2012:989 www.naturvardsverket.se
Välj NORDISKA AFRIKAINSTITUTET
202100-2726 2007:1222 www.nai.uu.se
Välj NOTARIENÄMNDEN
202100-6032 2007:1076 www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Notarienamnden
Välj NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR
202100-4144 2007:1193 www.nfh.se
Välj NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR
202100-5786 2007:909 www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/namnden-for-styrelserepresentationsfragor
Välj NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING
202100-6206 2008:1328 www.namndenmotdiskriminering.se
Välj OLJEKRISNÄMNDEN
202100-6776 2007:1152 www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/oljekrisnamnden
Välj PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
202100-2072 2007:1111 www.prv.se
Välj PATENTOMBUDSNÄMNDEN
202100-6370 2010:1054 www.bolagsverket.se/om/oss/fler/patentombud
Välj PENSIONSMYNDIGHETEN
202100-6255 2009:1173 www.pensionsmyndigheten.se
Välj POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET
202100-4060 2007:1072 www.polar.se
Välj POLISMYNDIGHETEN
202100-0076 2014:1102 www.polisen.se
Välj POST- OCH TELESTYRELSEN
202100-4359 2007:951 www.pts.se
Välj REGERINGSKANSLIET
202100-3831 1996:1515 www.regeringen.se/regeringskansliet
Välj REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG
202200-1545 2007:1069 www.epn.se/goeteborg
Välj REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING
202200-1552 2007:1069 www.epn.se/linkoeping/om-naemnden/
Välj REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND
202200-1560 2007:1069 www.epn.se/lund/om-naemnden/
Välj REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM
202200-1578 2007:1069 www.epn.se/stockholm/om-naemnden/
Välj REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ
202200-1586 2007:1069 www.epn.se/umeaa/om-naemnden/
Välj REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA
202200-1594 2007:1069 www.epn.se/uppsala/om-naemnden/
Välj RESEGARANTINÄMNDEN
202100-6354 2007:1039 www.kammarkollegiet.se
Välj REVISORSINSPEKTIONEN
202100-4805 2007:1077 www.revisorsnamnden.se
Välj RIKSANTIKVARIEÄMBETET
202100-1090 2014:1585 www.raa.se
Välj RIKSARKIVET
202100-1074 2009:1593 www.riksarkivet.se
Välj RIKSDAGENS ARVODESNÄMND
202100-6461 2012:883 www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-myndigheter-och-namnder/riksdagens-arvodesnamnd
Välj RIKSGÄLDSKONTORET
202100-2635 2007:1447 www.riksgalden.se
Välj RIKSVÄRDERINGSNÄMNDEN
202100-6784 2007:859
Välj RYMDSTYRELSEN
202100-2585 2007:1115 www.rymdstyrelsen.se
Välj RÄTTSHJÄLPNÄMNDEN
202100-6008 2007:1079 www.domstol.se/rattshjalpsnamnden
Välj RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN
202100-6016 2007:1078 www.rattshjalp.se
Välj RÄTTSMEDICINALVERKET
202100-4227 2007:976 www.rmv.se
Välj SAMESKOLSTYRELSEN
202100-4631 2011:131 www.sameskolstyrelsen.se
Välj SAMETINGET
202100-4573 2009:1395 www.sametinget.se
Välj SIDA
202100-4789 2010:1080 www.sida.se
Välj SKATTERÄTTSNÄMNDEN
202100-5901 2007:785 www.skatterattsnamnden.se
Välj SKATTEVERKET
202100-5448 2017:154 www.skatteverket.se
Välj SKILJENÄMNDEN I VISSA TRYGGHETSFRÅGOR
202100-5869 2007:830 www.kammarkollegiet.se/kammarkollegiet/vi-arbetar-ocksa-med/naemndmyndigheter/skiljenaemnden-i-vissa-trygghetsfragor
Välj SKOGSSTYRELSEN
202100-5612 2009:1393 www.skogsstyrelsen.se
Välj SKOLFORSKNINGSINSTITUTET
202100-6602 2014:1578 www.skolfi.se
Välj SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND
202100-5729 2007:948 www.overklagandenamnden.se
Välj SOCIALSTYRELSEN
202100-0555 2015:284 www.socialstyrelsen.se
Välj SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN
202100-5745 2011:130 www.spsm.se
Välj STATENS ANSVARSNÄMND
202100-5836 2007:831 www.statensansvarsnamnd.se
Välj STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING
202100-4417 2007:1233 www.sbu.se
Välj STATENS CENTRUM FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN
202100-3427 2013:71 www.arkdes.se
Välj STATENS ENERGIMYNDIGHET
202100-5000 2014:520 www.energimyndigheten.se
Välj STATENS FASTIGHETSVERK
202100-4474 2007:757 www.sfv.se
Välj STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER
202100-0464 2007:1178 www.sfhm.se
Välj STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
202100-0712 2009:945 www.swedgeo.se
Välj STATENS HAVERIKOMMISSION
202100-3260 2007:860 www.havkom.se
Välj STATENS HISTORISKA MUSEER
202100-4953 2014:1079 www.shmm.se
Välj STATENS INSPEKTION FÖR FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN (SIUN)
202100-6214 2009:969 www.siun.se
Välj STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE
202100-4508 2007:1132 www.stat-inst.se
Välj STATENS JORDBRUKSVERK
202100-4151 2009:1464 www.jordbruksverket.se
Välj STATENS KONSTRÅD
202100-1033 2007:1188 www.statenskonstrad.se
Välj STATENS KULTURRÅD
202100-1280 2012:515 www.kulturradet.se
Välj STATENS MARITIMA MUSEER
202100-1132 2007:1198 www.maritima.se
Välj STATENS MEDIERÅD
202100-6396 2010:1923 www.statensmedierad.se
Välj STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR
202100-5075 2007:1185 www.varldskulturmuseerna.se
Välj STATENS MUSIKVERK
202100-3666 2010:1922 www.musikverket.se
Välj STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR
202100-5778 2007:908 www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-namnd-for-arbetstagares-uppfinningar2/
Välj STATENS SERVICECENTER
202100-6453 2012:208 www.statenssc.se
Välj STATENS SKADEREGLERINGSNÄMND
202100-5828 2007:826 http://www.kammarkollegiet.se/n-mndmyndigheter/skaderegleringsn-mnden
Välj STATENS SKOLINSPEKTION
202100-6065 2011:556 www.skolinspektionen.se
Välj STATENS SKOLVERK
202100-4185 2015:1047 www.skolverket.se
Välj STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNÄMND
202100-5851 2007:833 www.spv.se
Välj STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
202100-0928 2007:832 www.spv.se
Välj STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
202100-1868 2009:1394 www.sva.se
Välj STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
202100-0704 2007:964 www.vti.se
Välj STATENS ÖVERKLAGANDENÄMND
202100-4763 2007:835 www.kammarkollegiet.se/namndmyndigheter/statens-overklagandenamnd/om-namnden
Välj STATISTISKA CENTRALBYRÅN
202100-0837 2016:822 www.scb.se
Välj STATSKONTORET
202100-0852 2007:827 www.statskontoret.se
Välj STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA
202100-6560 1993:100 www.uniarts.se
Välj STOCKHOLMS UNIVERSITET
202100-3062 1993:100 www.su.se
Välj STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
202100-5737 2008:452 www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Välj STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL
202100-3815 2009:895 www.swedac.se
Välj STYRELSEN FÖR SAMEFONDEN
202100-6800 1993:384 www.sametinget.se/samefonden
Välj SVENSKA ESF-RÅDET
202100-5224 2007:907 www.esf.se
Välj SVENSKA FAO-KOMMITTÉN
202100-6818 1995:1100 www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/FAO-och-Svenska-FAO--kommitten
Välj SVENSKA INSTITUTET
202100-4961 2015:152 www.si.se
Välj SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER
202100-5331 2008:748 www.sieps.se
Välj SVERIGES FÖRFATTARFOND
202100-3583 1962:652 www.svff.se
Välj SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
202100-2528 2008:1233 www.sgu.se
Välj SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
202100-2817 1993:221 www.slu.se
Välj SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT
202100-0696 2009:974 www.smhi.se
Välj SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN
202100-5703 2007:1141 www.sakint.se
Välj SÄKERHETSPOLISEN
202100-6594 2014:1103 www.sakerhetspolisen.se
Välj SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
202100-4896 1993:100 www.sh.se
Välj TANDVÅRDS-OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET, TLV
202100-5364 2007:1206 www.tlv.se
Välj TILLVÄXTVERKET
202100-6149 2009:145 www.tillvaxtverket.se
Välj TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI
202100-5182 2007:861 www.foi.se
Välj TOTALFÖRSVARETS REKRYTERINGSMYNDIGHET
202100-4771 2010:1472 www.rekryteringsmyndigheten.se
Välj TRAFIKANALYS
202100-6305 2010:186 www.trafa.se
Välj TRAFIKVERKET
202100-6297 2010:185 www.trafikverket.se
Välj TRANSPORTSTYRELSEN
202100-6099 2008:1300 www.transportstyrelsen.se
Välj TULLVERKET
202100-0969 2016:1332 www.tullverket.se
Välj UMEÅ UNIVERSITET
202100-2874 1993:100 www.umu.se
Välj UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET
202100-6487 2012:811 www.uhr.se
Välj UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET
202100-6495 2012:810 www.uka.se
Välj UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN
202100-6610 2015:527 www.upphandlingsmyndigheten.se
Välj UPPSALA UNIVERSITET
202100-2932 1993:100 www.uu.se
Välj UTRIKESFÖRVALTNINGENS ANTAGNINGSNÄMND
202100-6826 1991:360
Välj VALMYNDIGHETEN
202100-5281 2007:977 www.val.se
Välj VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM
202100-5216 2009:1101 www.vinnova.se
Välj VETENSKAPSRÅDET
202100-5208 2009:975 www.vr.se
Välj ÅKLAGARMYNDIGHETEN
202100-0084 2015:743 www.aklagare.se
Välj ÖREBRO UNIVERSITET
202100-2924 1993:100 www.oru.se
Välj ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR HÖGSKOLAN
202100-4375 2007:991 www.onh.se
Välj ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG
202100-6024 2007:1081 www.kammarrattenisundsvall.se
Välj ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD
202100-5273 2007:1348 www.oks.se
  
Namn:
Välj filtyp:
Postadress:
Besöksadress:
Organisationsnr:
SFS:
Tfn:
Fax:
Epost: registratur@kammarkollegiet.se
   
Webbadress:
www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/alkoholsortimentsnamnden
Uppgifterna på den här sidan uppdateras kontinuerligt